Промена на членовите на одборот на директори на Усје

30

Цементарница Усје АД Скопје известува дека е извршена промена на членовите на Одборот на директори на компанијата.

На Неизвршниот член и Претседател на Одборот на директори, Константинос Дердемезис му престанаа фунцкиите поради поднесена оставка.

Јанис Паниарас е избран за Вршител на должност Неизвршен член и Вршител на должност Претседател на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, до одржувањето на наредното Собрание на акционери.