среда, 22 јануари, 2020
Почетна Осигурување

Осигурување

Бруто полисираната премија на компанијата за 2019 година е 35 милиони евра, со раст од 4% во однос на 2018 година.
Крадците знаат дека метата е лесна за остварување, бидејќи катализаторите се лесни за сечење и одвојување од остатокот на издувниот систем.
Адриатик Словенија минатата година беше купена од КД Групацијата од Генерали, којашто е дел од италијанската групација Генерали.
За 11-те месеци од 2019 година, остварена е поголема премија од вкупната премија за 2018 година.
Sava Group го претстави својот годишен план за 2020 година во којшто се предвидува оперативните приходи да надминат 4%, а нето добивка е проектирана на сума од 45 милиони евра.
Со оваа емисија се издадени 400.000 обични акции со номинална вредност од 10 евра за една акција, при што основниот капитал е зголемен за вкупно 4.000.000 евра.
Во овие пет години се отворија 25 подружници распространети на целата територија на Република Северна Македонија, како и мрежа од 99 вработени.
Заваровалница Триглав е најголемиот осигурител во регионот на Југоисточна Европа.
Осигурувањето им овозможува економска заштита на осигурените (правни и физички) лица од штетните дејствија и економските пореметувања до кои доаѓа кога ќе настане осигурениот настан.
Сите документи за усогласување кои ќе пристигнат после 28.02.2020 година како и документите кои ќе пристигнат во Агенцијата нецелосни (некомплетни) – нема да бидат земени предвид.
Животното осигурување е еден вид инвестиција во посигурна економска иднина.
Заеднички елементи во сите дефиниции на ризикот се: неодреденост и загуба.
Сопствениците на автономните возила, според осигурителот, треба да бидат должни и да ги обезбедат сите информации за начинот на возење, текот на возењето и други основни информации потребни за обработка на побарувањата.
Се отвори патот кон нови електронски зелени картони коишто ќе стапат на сцена и ќе бидат воведени од први јули 2020 година во Украина.
Договарачот на осигурувањето е должен при склучување на договорот да му ги пријави на осигурувачот сите околности што се од значење за оцена на ризикот, а што му се познати или што не можеле да му останат непознати.
Употребата на проценка на оштетување на видео не бара дополнително преземање на апликации или мемориски оптоварувања, а мобилниот уред - телефон или таблет и добра интернет, врска се доволни за негово користење.
Оваа осигурителна компанија потврди колку е важно надежните спортисти да добиваат поддршка од страна на големите компании.
Со премија 100 милиони евра во првите девет месеци од оваа година и профит пред оданочување од 7,1 милиони евра, Винер осигурување (VIG) ќе ги подобри перформансите на пазарот на осигурување во Хрватска.
Allianz Хрватска стартуваше нова веб-апликација Онлајн статус на оштетување со цел да им олесни на своите корисници
Целата постапка е спроведена токму поради заштита на клиентите и поради прекршување на прописите од страна на осигурителната компанија.
Осигурувањето е економска категорија којашто потекнува од потребата имотот, добрата, животот и здравјето на луѓето да бидат осигурани.
За да им се помогне на македонските трговски друштва кои продаваат на отворено, македонските банки вршат осигурување на побарувањата на краток рок од комерцијални и политички ризици.
Сега се очекува од новото раководство повторно да распише нови повици за застапник во осигурувањето зошто очигледно пазарот има потреба од истите.