Почетна Осигурување

Осигурување

Еуролинк осигурување АД Скопје во првиот квартал од годината покажа одлични резултати со што ја зазема првата пазарна позиција со учество од 14,67% на целокупниот пазар за неживотно осигурување во Република Северна Македонија.
Групацијата Триглав останува фокусирана на поставените стратешки ориентации, вклучувајќи профитабилно и сигурно работење и ја зема предвид комплексноста на деловното опкружување со нејасни последици од пандемијата на Ковид 19 врз економијата и состојбата на пазарите на капитал. Во првиот квартал на 2021 година, пресмета 7% повисока консолидирана бруто полисирана...
За местото и времето на одржување на промотивните активности на Караванот за финансиско советување за небанкарски продукти, клиентите ќе можат да се информираат преку социјалните мрежи на НЛБ Банка и друштвата за осигурување.       
Со проширување на палетата на осигурителни продукти и со доброволното приватно здравствено осигурување, Банката продолжува во проширување на својата продуктна понуда со цел овозможување сеопфатен сервис на сите финансиски услуги и целосно опслужување на клиентите.
Производот Ризико СМАРТ како и останатите производи од палетата на Триглав Осигурување Живот е со целосно осигурително покритие во случај на смрт од CoVid 19.
Согласно со Законот за супервизија на осигурување секој осигуреник има право да поднесе претставка до АСО доколку е незадоволен од работата на компанијата од која ја купил полисата за осигурување.
Халк Банка АД Скопје и Триглав Осигурување Живот АД Скопје потпишаа Договор за соработка во делот на животно осигурување, со кој е дефинирана заедничка ексклузивна соработка.
Зголемувањето на основната главнина се врши со парични влогови, а акциите од новата емисија се наменети за познат купувач – единствениот акционер и институционален инвеститор Халк Банка АД Скопје.
Триглав Осигурување АД, Скопје во претстојниот период очекува да ја одржи водечката позиција на пазарот и да ја задржи профитабилноста и сигурноста во работењето.
Неискористениот дел од резервите за инвестиции за 2020 година, во износ од 2.546.086 денари, како што се наведува, се враќа во нераспределена добивка.
СН Осигурителен брокер АД Битола го нуди најдобриот пакет од 515 денари месечно за доброволно приватно здравствено осигурување SN Eurohealth, којшто овозможува користење на здравствените услуги во сите приватни здравствени установи.
Уникатноста на ТРИГЛАВ полисата за осигурување на живот се состои токму во бројните осигурителни можности кои се својствени единствено за оваа полиса.
Зад себе има обемно професионално искуство во корпоративниот сектор, стекнато на повеќе раководни функции на домашниот и на интернационалните пазари
Најголемата штета што лани ја исплатил Еуролинк изнесува 9,23 милиони денари (150.000 евра) и се однесува на обештетување по основ на пожар на имот.
Триглав Осигурување Живот АД Скопје од почетоците на пандемијата минатата година, обезбеди целосно осигурително покритие на сите свои осигуреници во случај на смрт од CoVid-19.
На осигурителниот пазар работат вкупно 16 друштва за осигурување меѓу кои 11 покриваат ризици од осигурување неживот, а пет компании се специјализирани за осигурување живот.
Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 175-та седница, одржана на 29-30.03.2021 година, го назначи Војдан Јорданов за извршен директор во Триглав Осигурување АД, Скопје, со мандат од четири години.
Групацијата Триглав во 2020 година ја задржа водечката позиција на пазарот во Северна Македонија, обезбедувајќи бруто полисирана премија за неживотно и животно осигурување од 21 милион евра и вкупен удел на пазарот од 12,9%, што е за 1 процентен поен помалку во споредба со минатата година.
Граѓаните лани во осигурителни полиси вложиле вкупно 507,4 милиони денари односно 8,25 милиони евра, а приватни компании и државните институции платиле 1,35 милијарди денари, односно 22,01 милиони евра.
Отсега сите клиенти и соработници на компанијата ќе можат да добијат комплетна услуга на Пиринска бр.23, Скопје, а сите телефонски броеви и дигитални канали за комуникација остануваат непроменети и достапни 24/7.
На нашиот осигурителен пазар оперираат 16 компании од кои 11 друштва продаваат неживотно осигурување, а пет се компании за животно осигурување.
Со оваа препорака Агенцијата  им сугерира на компаниите кои лани работеле профитабилно вкупната добивка од 417 милиони денари (на ниво на осигурителна индустрија) да ја пренесат во  капиталот и резервите на друштвата.
Препораката денеска е испратена до сите осигурителни компании на домашниот пазар за осигурување.
Триглав Осигурување Живот го пресели своето седиште на нова локација, на булеварот 8-ми Септември бр.18, кат 2, Скопје.