недела, 7 август, 2022

Осигурување

Највредната штета во класата карго (со која се осигуруваат стоки во превоз) изнесува 4,9 милиони денари (80.000 евра) и е исплатена од компанијата „Триглав осигурување“.
Вложувањата во осигурување имот растат во иста мерка со задолжителното осигурување од автомобилска одговорност, тренд што е многу значаен за развојот на осигурителниот пазар.
Од АСО појаснуваат дека претставка се поднесува ако осигуреникот не е задоволен од одговорот на осигурителната компанија за оштетното побарување или ако не добил одговор во рок од 30 дена.
Еуролинк осигурување бележи раст во речиси сите класи на осигурување, а особено во општата одговорност и во имотот, каде би го истакнале осигурувањето на проекти за производство на енергија од обновливи извори.
Најголеми регионални пазари на осигурување беа Полска (36,6% пазарен удел), потоа Чешка (16,5%) и Унгарија (9,6%).
Триглав Осигурување АД Скопје во вториот квартал од оваа година оствари нето добивка од 13.382.000 денари.
Зголемен е бројот на барања за осигурување од катастрофи на германските осигурителни компании по поплавите коишто ја погодија земјата на почетокот на јули.
Емисијата на обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола се врши заради подобрување на финансискиот потенцијал на Друштвото и остварување на планираните цели и стратегии за негов раст и развој.
Трошоците на автомобилското осигурување во Велика Британија се намалија во второто тримесечје на најниско ниво од 2016-та година поради рестриктивните мерки.
Триглав Осигурување започнува денес со наградна игра под мотото #БидиФит #БидиЗдрав #БидиСигурен. Наградната игра им нуди можност на клиентите на компанијата, кои ќе обноват или склучат некој од осигурителните пакети на Триглав, да добијат вредни награди. Наградната игра на Триглав, #БидиФит #БидиЗдрав #БидиСигурен, ги поддржува основните принципи и вредности за...
Од Агенцијата наведуваат дека во вкупната продажба на полиси 11 компании за неживотно осигурување учествуваат со 2,27 милијарди денари  или 37 милиони евра, а пет компании кои осигуруваат живот партиципираат со 414,5 милиони денари или 6,7 милиони евра.
Кај најбрзорастечката класа на неживотно осигурување – дополнителното здравствено осигурување во првиот квартал осигурениците од осигурителните друштва добиле 43,8 милиони денари (712.000 евра).
СН Осигурителен Брокер и ФТУ Охрид најавија поинтензивна понатамошна соработка, во интерес на студентите и во насока на промоција на финансиско осигурителниот сектор во Македонија.
Чистата добивка остварена во 2020 година, во износ од 15.245.682 денари се распоредува на: резерва за сигурност (законски дел) во износ од 5.081.894 денари и инвестиции во износ од 10.163.788 денари.
Еуролинк осигурување АД Скопје во првиот квартал од годината покажа одлични резултати со што ја зазема првата пазарна позиција со учество од 14,67% на целокупниот пазар за неживотно осигурување во Република Северна Македонија.
Групацијата Триглав останува фокусирана на поставените стратешки ориентации, вклучувајќи профитабилно и сигурно работење и ја зема предвид комплексноста на деловното опкружување со нејасни последици од пандемијата на Ковид 19 врз економијата и состојбата на пазарите на капитал. Во првиот квартал на 2021 година, пресмета 7% повисока консолидирана бруто полисирана...
За местото и времето на одржување на промотивните активности на Караванот за финансиско советување за небанкарски продукти, клиентите ќе можат да се информираат преку социјалните мрежи на НЛБ Банка и друштвата за осигурување.       
Со проширување на палетата на осигурителни продукти и со доброволното приватно здравствено осигурување, Банката продолжува во проширување на својата продуктна понуда со цел овозможување сеопфатен сервис на сите финансиски услуги и целосно опслужување на клиентите.
Производот Ризико СМАРТ како и останатите производи од палетата на Триглав Осигурување Живот е со целосно осигурително покритие во случај на смрт од CoVid 19.
Согласно со Законот за супервизија на осигурување секој осигуреник има право да поднесе претставка до АСО доколку е незадоволен од работата на компанијата од која ја купил полисата за осигурување.
Халк Банка АД Скопје и Триглав Осигурување Живот АД Скопје потпишаа Договор за соработка во делот на животно осигурување, со кој е дефинирана заедничка ексклузивна соработка.
Зголемувањето на основната главнина се врши со парични влогови, а акциите од новата емисија се наменети за познат купувач – единствениот акционер и институционален инвеститор Халк Банка АД Скопје.
Триглав Осигурување АД, Скопје во претстојниот период очекува да ја одржи водечката позиција на пазарот и да ја задржи профитабилноста и сигурноста во работењето.