Во Црна Гора скоро 4.200 фирми се во странска сопственост, најмногу руска

31

cg

Минатата година, во Црна Гора, 4.190 деловни субјекти биле во странска сопственост, стои во извештајот на Монстат.

“Главна цел на сите странски инвестиции е профит. Стремењето кон освојување на нови пазари е еден од најважните мотиви на странските инвеститори. Странските претпријатија поседуваат потребна технологија и финансиски средства и од нив се очекува да придонесат за ефикасност на домашните претпријатија и да го унапредат управувањето со фирмите”, стои во соопштението.

Најмногу деловни субјекти се со сопственици – основачи со потекло од Русија (32%), Србија (18,7%), Украина (10,6%), Италија (5,2%) и Босна и Херцеговина (4,9%). Фирми со сопственици – основачи од Македонија се 1,7%.

Гледано по сектори, најголем број деловни субјекти во странска сопственост работат со трговија на мало и големо и поправка на моторни возила и мотоцикли (22,6%), градежништво (14,3%), стручна, научна и техничка дејност (15,3%) и недвижности (8%).