Граѓаните најмногу се жалат за туристичките услуги и техничките апарати

1

Од доменот на јавните услуги на национално ниво во Организацијата на потрошувачите имале 115 јавувања од кои најголем дел – 33% биле за мобилната телефонија. Најчест проблем се стари сметки за кои потрошувачите тврдат дека се навремено платени, а мобилните оператори поради грешка во системот доставиле побарување за наплаќање на заостанат долг кој не бил прикажан во претходните сметки.

Како проблем во јавните услуги на национално ниво се јавувања за испорака на електричната енергија со 28%. Потрошувачите се жалеа на неисправност на мерните апарати, нелогични големи суми на сметки за електрична енегија кои им се доставувале за викендички или други објекти кои не се користат секојдневно. Исто така исклучените граѓани се жалеа за превисоки сметки за повторно приклучување.

За јавните услуги на ниво на град Скопје и локална самоуправа добиени се 105 јавувања, а најмногу поплаки – 48% се пристигнати за испорака на топлинска енергија. Најчест проблем се сметките кои пристигнуваат кај лицата кои се исклучени од мрежата за греење. Тие се жалеа на превисоки паушали кои мораат да ги плаќаат и превисоки цени на исклучување. Од лицата кои користат парно греење, најчесто добивавме поплаки на неквалитет на испораката на топлинска енергија, постојан проблем со мрежата, како и со превисоки цени за греење кое не го добиваат во целост.

Во делот на специјалистичките советувања имало 108 јавувања, а најголем дел 52,7% во делот на финансиските услуги, исхрана (26,8%), домувањето (18,5%) и правата на пациентите(12%). Потрошувачите се жалеа и на квалитетот на одредени видови храна, како што се на пример лебот, мармаладот, млекото и сл. Тие велеа дека често се случува да најдат производи со поминат рок, или дека во некои продавници трговците сами го менувале рокот на траење на производите.

Според статистиката на Организацијата, во првите шест месеци од годинава се јавиле 965 потрошувачи кои побарале некој вид совет, по пат на телефон, e-mail или лично. Од советувањата 857 се општо правни, а 108 се специјалистички советувања за исхрана, финансиски услуги, права на пацинети и домувања. Најголем дел од советувањата се направини преку телефон 59%, 34 преку електронска пошта и седум лично.

Од Организацијата наведуваат дека во изминатиот период се забележува истиот тренд на неприменување на членот 50 од Законот за заштита на потрошувачите според кој потрошувачот има право да бара замена или поврат на средствата кои биле уплатени, во рок од 15 дена, на секој производ (освен храна, лекови и друг вид производи за кои постојат посебни правила)  што има соодветен квалитет, а не му одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или други причини, и за истиот поседува фискална сметка или сметкопотврда, доколку не бил употребуван и е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети. Потрошувачите се жалат дека трговците самоволно го смалуваат рокот на враќање или воопшто не дозволуваат враќање на средствата кои биле уплатени туку им понудуваат само замена со друг производ, иако ги исполнуваат сите услови за враќање на производот.