вторник, 22 октомври, 2019
Почетна Економија

Економија

Индексот на економски слободи се изработува врз основа на четири критериуми – владеење на правото, јавното трошење, регулаторна ефикасност и отвореност на пазарот.Најголема економска слобода во светот имаат Хонг Конг, Сингап
Ликвидноста на банките и натаму се зголемува, главно како одраз на интервенциите со откуп на девизи на девизниот пазар.
Согласно инвестициските програми на централната и локалната власт, проектните тимови ќе аплицираат за грантови од Европската унија во износ од приближно 10 милијарди евра.
Од земјите во регионот, подобра позиција од Македонија имаат и Босна и Херцеговина и Бугарија. На дното на листата се најдоа Кипар, Шри Ланка и Шпанија.
Во извештајот Северна Македонија е рангирана на  12то место меѓу 34-те економии со средно-високо ниво на приходи,  а земјата има остварено повисоко ниво на развој од очекуваното и кај БДП.
Вкупните кредити, овој месец, се зголемија за 0,7% на месечно ниво, што произлегува од зголеменото кредитирање на секторот “домаќинства“.
Право на учество имаа авторите од земјава на возраст до триесет и пет години, при што секој автор можеше да конкурира само со еден труд, којшто задолжително требаше да содржи и осврт кон македонската економија на соодветната тема.
Општо гледано, на седницата беше заклучено дека од намалувањето на каматната стапка во август па досега, не се забележани поголеми промени во трендовите кај показателите клучни за монетарната политика. 
Народната банка и натаму внимателно ќе ги следи движењата на домашните и меѓународни ризици во банкарскиот систем, и доколку потребно, ќе преземе  соодветни мерки и активности за нивно ублажување.
Во завршницата на сесијата, поттикнати од изнесените видувања и заклучоци, присутните на сесијата дискутираа за повеќе прашања и аспекти на темите на двата презентирани труда.
Не постојат причини, ниту пак каква било потреба да се отвораат дебати за евентуална девалвација на денарот.
На седницата беше заклучено дека и натаму постојат ризици и од домашното и од надворешното окружување, при што НБРМ и натаму внимателно ќе ги следи сите економски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Започнат во 2017 година, Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем работи на зголемување на продуктивноста на микро, малите и средните претпријатија (ММСП).
Во рамки на Форумот, фокусот е ставен на актуелни прашања поврзани со макроекономските и системските предизвици, можностите коишто произлегуваат од воведувањето нови технологии и развојот на одржливи финансии, дискусии околу развојот на алтернативно финансирање во рамки на ЕУ, како и на прашања поврзани со натамошните чекори во однос на процесот на европска интеграција.
Намалувањето на каматната стапка е одраз на континуирано поволните движења на девизниот пазар, коишто покажуваат солидна надворешна позиција и стабилни очекувања на економските субјекти.
Во составувањето на листата, којашто вклучи 140 градови, беа земени неколку одлучувачки фактори како политичка и социјална стабилност, криминал, образование и пристап до здравствени услуги.
Македонскиот финансиски систем има релативно едноставна структура, скромна поврзаност на активностите на одделните сегменти и отсуство на сложени финансиски инструменти, поради што ризикот од евентуално прелевање на проблеми помеѓу институционалните сегменти е незначителен.
Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата трет месец по ред се одржува на нивото од 1,43%.
Се очекува дека позитивните трендови кај депозитната база на банките ќе продолжат и во следниот период, обезбедувајќи стабилни извори за финансирање на кредитниот раст, којшто според априлската проекција, во следните две години би се движел помеѓу 6,5% и 7,7%.
Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапената категорија ‒ потрошувачките и станбените кредити е забележан месечен раст од 1,3% и 1,2%, соодветно, којшто на годишно ниво изнесува 11,1% и 14,9%, соодветно.
На потпишувањето на Меморандумот, присуствуваа и претставници од УЈП и претставници на Сојузот на Стопанските Комори на Република Македонија, Услужната Комора, ИКТ Комората, Градежната Комора и други.
Во споредба со минатиот месец, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај е намалена за 0,04 п.п. и изнесува 6,29%.
Секоја од компаниите има удел од по 19% во проектор, а преостанатите 5% ќе бидат во сопственост на Сојузот на стопански комори и стокови берзи на Турција.
Од неговата реализација се очекува намалување на ризиците за кредитирање, што ќе помогне во зачувувањето на постоечките работни места и создавање на нови.