Извозот за пет месеци се зголеми за над 44%, а увозот за 39,5%

11

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари – мај 2021 година, изнесува 2.825.215.000 евра и бележи пораст од 44,3% во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 3.834.407.000 евра, што е за 39,5% повеќе во споредба со истиот период од претходната година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – мај 2021 година, изнесува 1.009.192.000 евра.

Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари – мај 2021 година, изнесува 73,7%. Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта и фероникелот. Во увозот се застапени најмногу другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, керамичките производи за лабораториска, хемиска и индустриска употреба, платината и легурите на платина, необработени или во прав и  нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови).

Во периодот јануари – мај 2021 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Кина.

Фото: Pexels