МАПАС: Работниците со бенефициран стаж до 30 септември да изберат дали остануваат во задолжителен пензиски фонд

226

Членовите на задолжителните капитално финансирани пензиски фондови кои имаат бенефициран стаж најдоцна до 30 септември треба да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд. Ако не достават изјава со која ќе го направат изборот, членството во задолжителниот пензиски фонд ќе им престане на први октомври годинава, пишува МИА.

По престанување на членството пензиското друштво го пренесува вкупниот износ на средствата од индивидуалните сметките на овие членови во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (Фондот на ПИОСМ), од каде ќе остваруваат пензија.

“Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со којшто се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, почнувајќи од први јули 2020 година имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 30 септември 2020 година“, соопштија од МАПАС.

Изборот, појаснуваат оттаму, се врши со писмена изјава за продолжување на членство, а доколку членовите до овој рок не достават изјава, членството во задолжителниот пензиски фонд ќе им престане на први октомври 2020 година.

“По престанување на членството во задолжителниот пензиски фонд, пензиското друштво го пренесува вкупниот износ на средствата од индивидуалните сметките на овие членови во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (Фондот на ПИОСМ). Членовите кои нема да го остварат правото на избор остануваат осигуреници само во тековно финансираното пензиско осигурување засновано на генерациска солидарност (Фондот на ПИОСМ) од каде што ќе остварат пензија“, стои во соопштение од МАПАС.

Фото: Facebook