Националното биро за осигурување ги објави податоците за 2019 година

51

Националното биро за осигурување излезе со извештај за податоците за осигурителниот пазар во Македонија за измината година. Во однос на 2018 година, бруто полисираната полиса за 2019 година е во пораст од 6,61%% и изнесува 10,58 милијарди денари.

Неживотното осигурување е со раст од 5,99% и изнесува 8,75 милијарди денари. Животното осигурување е со раст од 9,64% и со бруто полисирана премија на 1,83 милијарди денари. Кај неживотното осигурување забележан е пад само кај осигурувањето на имот со пад од 22,78% додека кај останатите сектори има раст кај АО (6,67%), каско осигурување на возила (4,23%), туристичка помош (12,26%), незгода (12,59%) и останати класи неживотни осигурувања (43,06%).

Кај осигурителните друштва кои работат во делот на неживотното осигурување, Триглав осигурување е на водечката позиција со удел на пазарот од 16,28%, следен од Еуролинк со 11,57% и на трето место е Осигурување Македонија со 10,6%.

Кај друштвата за животно осигурување, Уника Лајф бележи 2,25% раст на уделот на пазарот, 8,08% (12М2018: 5,83%), за сметка на уделите на Кроациja и Граве кои имаат пад за речиси 1%.