Економско-социјален совет во Штип помогнат од USAID

30

Во општина Штип денес со поддршка од проектот Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување (Мрежа ЈЕС) на USAID ќе биде основан локален економско-социјален совет (ЛЕСС).

Функцијата на советот ќе биде советодавно тело чија одговорност ќе бидат прашања од типот вработувањето на младите и врската помеѓу потребите на пазарот на трудот, што ги дефинираат работодавачите, и вештините кои младите ги имаат развиено во текот на нивното формално образование.

Општина Штип е трета од вкупно шесте општини со кои Мрежата ЈЕС на USAID соработува со цел да се создадат локални економско-социјални совети. Овие совети ќе бидат од огромно значење за отпочнувањето и одржувањето на дијалог меѓу приватниот и јавниот сектор, помеѓу сите засегнати страни во заедницата кои се заинтересирани за локалните економски активности и прашањата поврзани со вработувањето на младите.

Како членовите на ЛЕСС ќе бидат вклучени претставници од општината, претставници од работодавачите, работниците, граѓанскиот сектор, образованието и агенциите за вработување.

Мрежата ЈЕС на USAID ќе придонесе ЛЕСС да ги развие своите капацитети за да се вклучи во продуктивна дебата и консултации. Исто така ќе ги дефинира локално релевантните совети и предлози до Општината во врска со социјалните и економски промени кои треба да се разгледаат и спроведат.