ЕП усвои нови даночни правила за мултинационалните компании

23

Европскиот парламент (ЕП) усвои нови правила со кои се бара од големите мултинационални компании да ги објават даноците што ги плаќаат во секоја земја од Европската унија (ЕУ) со цел да се спречи даночно затајување.

Со усвојувањето на законската регулатива на пленарна седница, законодавниот процес, кој се одложуваше пет години поради одолговлекување на некои влади, заврши, се вели во соопштението на ЕП.

Директивата ќе влезе во сила 20 дена по нејзиното објавување во Службен весник. Земјите-членки потоа ќе имаат 18 месеци да го транспонираат во националното законодавство. Тоа значи дека компаниите ќе треба да почнат да ги почитуваат првите одредби од директивата до средината на 2024 година.

Мултинационалните компании и нивните подружници со годишни приходи од над 750 милиони евра, кои работат во повеќе од една земја на ЕУ, сега ќе мора јавно да го објават износот на даноците што ги плаќаат во секоја земја-членка. Овие информации ќе треба да бидат објавени и на Интернет, користејќи заеднички образец и во машински читлив формат.

Обезбедените податоци ќе треба да се поделат на одредени групи елементи. Тие ја вклучуваат природата на бизнисот на компанијата, бројот на вработени со полно работно време, износот на добивката или загубата пред корпоративниот данок, износот на акумулираниот и платениот корпоративен данок и акумулираната добивка.

Од подружниците или филијалите со приходи под одреден праг, исто така, ќе се бара да ги објават своите даночни информации доколку се смета дека постојат само за да му помогнат на претпријатието да ги избегне новите барања за известување.

Законодавниот текст предвидува дека извештаите за транспарентност на ЕУ треба да содржат и листа на јурисдикции на ЕУ кои не соработуваат за даночни цели кои не се членки на ЕУ. Студијата во коавторство на директорот на Европската даночна опсерваторија заклучува дека околу 80% од профитот пренесен во ЕУ оди во даночните раеви во Унијата.

Законодавството вклучува клаузула за ревизија; правилата ќе бидат разгледани по четири години и ќе бидат продолжени по евалуација.