Германија: Во 2060 година ќе има недостиг од пет милиони работници

13

Експертите веруваат дека во следните децении во Германија ќе има значително помалку работници. Според Институтот за истражување на пазарот на трудот, пазарот нагло ќе се намали и покрај имиграцијата.
Според прогнозите на експертите, бројот на достапни луѓе на германскиот пазар на труд до 2060 година веројатно ќе се намали од 45,7 на 40,4 милиони. Според Институтот за истражување на пазарот на труд и занимања (IAB), потенцијалот на работната сила во овој период ќе се намали за 11,7 отсто, имајќи ги предвид факторите како што се демографските промени, стапката на наталитет, имиграцијата и емиграцијата. „Резултатите покажуваат дека компаниите ќе имаат значително помалку работници на располагање во наредните децении“, вели економистот на IAB, Енцо Вебер.

Оваа проценка ги зема предвид контрамерките и бројните надворешни фактори како што се економските и демографските движења во странство, како и стапката на наталитет. Без овие мерки бројот на работници достапни на пазарот ќе биде уште помал. Според студијата, само стапката на вработеност на жените и постарите лица ќе се развива позитивно во наредните години.

За Германките помлади од 55 години, експертите претпоставуваат дека стапката ќе се зголеми од 87 на 93 отсто, а кај странците од 67 на 77 отсто. Пресметките се базираат и на претпоставката дека наталитетот ќе се зголеми од 1,5 на 1,7 деца по жена.

„Трите земји стануваат сè поважни за ЕУ ​​кога станува збор за работната миграција. Затоа, пречките мора да се отстранат, но во исто време мора да се направи повеќе за да се осигура дека имигрантите ќе стекнат основа на пазарот на трудот и ќе најдат долгорочни перспективи во Германија“, вели Вебер.

Според студијата, имиграцијата од земјите на ЕУ како Полска или Романија ќе биде значително намалена со сегашните напори. Додека просечно 900.000 луѓе од земјите на ЕУ дошле во Германија во последните десет години, во 2060 година тоа ќе биде само 600.000.

Од друга страна, имиграцијата од трети земји ќе се зголеми од 240.000 на 500.000 луѓе годишно. Но, треба да се има предвид и емиграцијата од Германија: според проценките, од сегашните 750.000, таа ќе достигне милион луѓе кои секоја година ја напуштаат земјата.

Според проценките, само 72,6 милиони луѓе ќе живеат во Германија во 2060 година, што е за десет милиони помалку од денес. Пред сè, имиграцијата од другите земји на ЕУ најверојатно драстично ќе се намали бидејќи таму се подобруваат условите за живот, а во исто време демографската ситуација понекогаш е дури и понеповолна отколку во Германија.