Ќе се олесни зголемувањето на износот на регресот за годишен одмор за поддршка на вработени во КОВИД кризата

29

Владата на Република Северна Македонија денеска го утврди текстот на Предлог-законот за изменување на Законот за данокот на добивка со којшто се одредуваат непризнаените расходи со што се создава можност за зголемување износот на регрес за годишен одмор којшто ќе се третира како признаен расход за даночни цели, како мерка од петтиот пакет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19.

Во истата насока на олеснување на работата на компаниите во услови на КОВИД-19, со предложените измени и дополнувања се предлага како признаен расход да се признаваат и платените лабораториски тестови за КОВИД-19 што ги прават компаниите за своите вработени.

Со измените се овозможува и покривање на загубите без обврска истите да се претходно покриени согласно Законот за трговските друштва и се пропишува рок во кој Управата за јавни приходи е должна да издаде согласност по однос на барање за признавање како расход на амортизацијата на преостаната сегашна вредност на средствата.

Фото: Pexels