Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

13

Согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација и проширување на котацијата на државни обврзници, почнувајќи од 25.11.2020 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)    Вид на хв: државни обврзници со евро клаузула
Вредност на емисијата: 385.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 38.500
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 19.11.2020
Датум на достасување: 19.11.2023
Каматна стапка: 0,35%
Шифра на тргување: M191123D
ИСИН: MKMINF20GU77

Се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20G U69која првично беше котирана на 13.11.2020 година, со новоиздадени  43.962 обврзници во вредност од  439.620.000,00 МКД, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики:

2)    Шифра на тргување: M051125
ИСИН: MKMINF20GU69
Број на новоиздадени хв: 54.000
Вкупен број на изададени хв: 97.962

Се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20GU44 која првично беше котирана на 13.11.2020 година, со новоиздадени  112.730 обврзници во вредност 1.127.300.000,00 МКД, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики:

3)    Шифра на тргување: M291035
ИСИН: MKMINF20GU44
Број на новоиздадени хв: 189.850
Вкупен број на изададени хв: 302.580