Лани во Македонија имало 70.659 активни деловни субјекти

26

Минатата година во Македонија имало 70.659 активни деловни субјекти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Најголемо учество во структурата имаат секторите: Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли со 24.674 субјекти или 34,9% и Преработувачка индустрија со 7.675 субјекти или 10,9%.

Најмала застапеност имаат секторите: Рударство и вадење на камен со 180 субјекти или 0,3% и Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација со 151 субјект или 0,2%.

Податоците за структурата на активните деловни субјекти според бројот на вработени покажуваат дека најголемо учество од 85,2% имаат деловните субјекти со од еден до девет вработени. Потоа следат деловните субјекти без вработени или субјекти со неутврден број на вработени (без податок за вработени) со 5,6%, па субјектите со од 10 до 19 вработени со 4,4%, потоа субјектите со од 20 до 49 вработени чие учество изнесува 2,6%, со 1,8% учествуваат субјектите со од 50 до 249 вработени и само 0,3% од активните деловни субјекти имаат над 250 вработени.