Од први ноември само електронско поднесување на уписи во Централниот регистар

1

Од први ноември сите уписи во Централниот регистар, поточно во трговскиот регистар, ќе се вршат само електронски преку регистрациони агенти, пишува Миа.

Ова е во рамки на измените во законите за трговски друштва и за едношалтерскиот систем и за водење на Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.

Со последните законски измени, категоријата регистрационен агент е проширена со адвокатите кои првпат земаат учество како професионална заедница при електронските уписи во Централниот регистар.

Сите уписи во Централниот регистар ќе добијат на квалитет затоа што пријавите и сите поднесоци до Централниот регистар за упис во трговскиот регистар ќе се поднесуваат од овластени подносители кои квалитетно и успешно ќе може да ги поднесуваат и нема да има проблеми околу уписите за да се враќаат документите назад итн.

Појасни дека Централниот регистар за таа цел извршил надградба на постојното софтверско решение односно на системот за е-регистрација и од нивна страна бил тестиран системот кој веќе е спремен за пуштање во употреба.

“Ги почнуваме обуките на адвокатите во Скопје. Досега извршивме обуки во 12 поголеми градови во Македонија на кои учествуваа над 300 адвокати, а во Скопје веќе имаме пријавено околу 450 адвокати. Паралелно на тоа се поднесуваат и барања за добивање овластување за регистрационен агент”, рече директорот на Централниот регистар на Република Македонија, Андреа Поповски.