РКЕ одзеде лиценци на две компании за трговија со мазут и еуродизел

38

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) донесе одлуки со кои ги одзеде лиценците на трговците на големо: ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје во делот на вршење на енергетската дејност трговија на големо со мазут (М-1) и на ГУЛИВЕР ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје за вршење на енергетска дејност трговија на големо со Еуродизел БС. Лиценците се одземаат поради тоа што трговците на големо не доставија докази дека поседуваат резервоари за соодветниот нафтен дериват.

ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Јакимово Виница достави документи со кои докажува дека поседува резервори за Еуросупер БС 95, по што РКЕ ја запре постапката. БАШИНО ГАС извоз – увоз ДООЕЛ Велес приложи документи за обезбедени резервоари за вршење на енергетска дејност трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ).

„Двајца трговци на големо не доставија докази дека имаат резервоари за складирање на дел од нафтени деривати, што се основни средства за работа. Токму поради тоа што не поседуваат основи средства РКЕ донесе одлуки со кои им ги одзеде лиценците за вршење на енергетска дејност за Еуродизел БС на Гуливер Инжинеринг и на Пертинакс за мазут. Овие трговци не можат да тргуваат со овие поединечни деривати, затоа што немаат лиценца“ изјави Марко Бислимоски, претседател на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

Што се однесува за постапките за одземање на лиценци кои беа отпочнати за оперативните резерви на мазут, РКЕ ги доби записниците од извршениот инспекциски надзор на Државниот пазарен инспекторат во кои се констатира дека трговците ги поседуваат оперативни резерви по што се донесени одлуки со кои се запрени постапките за РКМ ДООЕЛ Скопје, Ли – ОИЛ ДБ ДООЕЛ увоз- извоз Кавадарци, СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.