Стопанска банка го менува начинот на идентификација на клиенти

4

Стопанска банка АД – Скопје ги звестува своите корисници дека од 07.07.2018 година воведе промени во работењето, стои во соопштението на банката.

Се воспоставува потреба од задолжителнa идентификација на Носител на јавнa функциja поради што сите постоечки и идни клиенти на банките задолжително мора да пополнат Изјава дали се Носители на Јавна Функција или се лица поврзани со Носители на Јавна Функција (Политички изложени лица), по што Банката врз основа на соодветна проценка на ризик одлучува за одобрување/продолжување на деловниот однос со лицето.

Се воспоставува задолжителна идентификација и регистрација на сите физички или правни лица што сакаат да направат/ извршат каква било трансакција/ услуга од Банката. Идентификацијата и верификацијата се вршат со приложување на соодветна документација издадена од надлежен државен орган (важечка лична карта/пасош за физички лица; тековна состојба не постара од 3 месеци за правни лица) а регистрацијата на новите клиенти се врши со целосно пополнета Апликација за регистрација/ ажурирање на клиент (физичко и правно лице) која е достапна на веб страницата

Се воспоставува задолжителнa идентификација и верификација  на  “вистински сопственик” на правно лице како задолжителен предуслов без кој Банката не може да воспостави/продолжи деловниот однос.

За повеќе информации клиентите можат да се информираат во филијалите на Стопанска банка или во Контакт центарот.