Царината со добро ниво на подготовка за следење на европските царински правила и процедури

12

Северна Македонија е добро подготвена во областа на работењето на Царинската унија. Царинското законодавство е високо усогласено со правото на ЕУ, а електронскиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи е целосно функционален, се наведува во најновиот Извештај на Европската Комисија за напредокот на државава во евроинтеграциите.

Во поглед на Царинската унија, во Извештајот се потнцира дека сите земји членки се дел од Царинската унија на ЕУ и ги следат истите царински правила и процедури. Ова бара усогласување на законодавството, како и соодветен капацитет за спроведување и пристап до заедничките електронски царински системи.

Северна Македонија, според Извештајот, има добро ниво на подготовка во оваа област.

Како што се наведува, постигнат е добар напредок во периодот на известување со континуирана консолидација за примена и надградба на ИТ системите. Концептот на овластен економски оператор е имплементиран и промовиран. Електронскиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи е целосно функционален.

Воспоставени се зелени ленти на клучниот граничен премин со земјите на ЦЕФТА, обезбедувајќи непречен проток на стоки за време на кризата со Ковид-19.

Комисијата потсетува дека Северна Македонија допрва ќе го ратификува Протоколот за елиминација на недозволена трговија со тутунски производи, потпишан во 2014 година.

Во Извештајот, исто така, се наведува дека е формирана нова единица за финансиска истрага, а во тек е и обуката на персоналот. Се применува гранична контрола со Србија, на патниот граничен премин Табановце-Прешево, а договорот за воспоставување заеднички гранични и царински контроли беше потпишан во јуни 2021 година.

Електронскиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи е целосно функционален. Исто така, се користи систематска електронска размена на податоци (SEED) со соседните земји, овозможувајќи електронска размена на податоци во реално време. Новиот компјутеризиран транзитен систем (NCTS) е оперативен и функционира без прекини. Започнаа подготовките за имплементација на NCTS Фаза 5. Обезбедено е одржување на NCTS и системи за интегрирана тарифна средина (ITE). Царинската управа презеде активна улога во воспоставувањето на зелените коридори, обезбедувајќи непречен проток на основна стока на три клучни гранични премини со соседните земји ЦЕФТА, по кризата СОВИД-19.

Како што се подвлекува во Извештајот, Царинската управа учествуваше во 13 меѓународни операции за борба против недозволена трговија со лекови, фалсификувани производи, лекови, медицински помагала и заштитна опрема, оружје, експлозиви, опасен отпад, културни добра, суров тутун и производи од тутун. Учествуваше во два меѓународни проекти, едниот фокусиран на следење на трговијата со супстанции што се користат за производство на импровизирани експлозивни направи, а другиот фокусиран на управување со отпад.