За над 40% намален прометот кај објекти за сместување и дејности со храна

7

Според податоците на Државниот завод за статистика, прометот од продажбата на услугите во четвртото тримесечје од 2020 година покажува намалување во однос на четвртото тримесечје од 2019 за 8,4%.

Во четвртото тримесечје од 2020 година во однос на истото тримесечје од 2019 година, намалување се јавува во поголем дел од секторите, а најголемо е во секторот Објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 40,8% и во секторот Административни и помошни услужни дејности за 23,5%.

Зголемување се јавува во секторот Информации и комуникации за 0,4%.

Фото: Pexels