Загубата на Трготекстил од над 25 милиони денари ќе се покрива од идните приходи

3

trgotekstil

Акционерското друштво Трготекстил донесе одлука за покривање на загубата остварена во текот на 2014 година.

Загубата во висина од 25.287.276 денари, како што се наведува, да се покрие од евентуалните приходи во следните години.