среда, 8 јули, 2020
Почетна Берза

Берза

Нето добивката остварена по годишната сметка за 2019 година во износ од 22.022.024 денари во целост се распоредува за инвестиции (реинвестирана добивка).
Вкупниот промет достигна ниво од 858.447 евра или 55,33% помалку во однос на претходната недела.
22 денари за една акција нето дивиденда за акционери, односно 24,44 денари бруто за една акција.
Намалувањето на бројот на вработени неминовно води кон зголемување на трошоците за отпремнина.
Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 550 денари.
Надоместокот за користење на овој продукт нема да се наплатува до крајот на септември оваа година.
На акционерите на Макпетрол се одобрува плаќање на дивиденда во висина од 202.758.000 денари бруто, односно 2.000 денари бруто за една акција.
Акциите на Комерцијална банка, Макпетрол, Скопски пазар, НЛБ Банка и Алкалоид се најтргувани на Македонска берза, во период од 15-ти до 19-ти јуни.
Исплатата на дивиденда, како што се наведува, ќе се изврши во законски предвидениот рок, односно најдоцна до 30 септември 2020 година.
На 15-ти јуни оваа година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ.
На јавноста не ѝ е познато колку акции купила Стрејсенд за девојчето чиј татко беше убиен минатиот месец од полицаец.
На акционерите на Оилко КДА се одобрува плаќање на дивиденда во бруто износ во висина од 62.058.100 денари, односно бруто цена од 260 денари по акција.
Акционерите на Македонска берза АД Скопје ќе добијат дивиденда од минатогодишната добивка.
Петте најтргувани ации, во периодот од осми до 12-ти јуни, беа оние на Комерцијална банка, Алкалоид, Гранит, Макпетрол и Стопанска банка Скопје.
Како што пренесуваат странските медиуми, бројот на заразени со вирусот повторно расте во САД, како резултат на пообемни тестирања, но и послободно движење на луѓето и обновување на деловните активности.
Собранието на акционери на Факом донесе одлука за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.
Прометот, бројот на трансакции и пазарната капитализација на Македонска берза бележат пад.
Со акциите на Комерцијална банка, Гранит, Макпетрол, Алкалоид и НЛБ Банка најмногу се тргуваше на официјалниот пазар на Македонска берза.
Обврзниците се издадени во денари, со годишна исплата на камата, додека главнината се исплаќа на денот на достасувањето.
За законски резерви износ од 1.888.024 денари и нераспределена (акумулирана) добивка во износ од 35.872.461 денар.
Во периодот јануари – март лани, добивката на компанијата беше на ниво од 2.029.000 денари.
Најголемо учество во структурата на прометот според различни пазарни сегменти, (65,92%) продолжува да има Официјалниот пазар со апсолутен износ на прометот од 3.242.422.580 денари.
Загубата на друштвото искажана во билансот на успех за 2019 година ќе биде во целост покриена од законските резерви.
Стопанска банка ќе изврши исплата на дивиденда на приоритетни акции за 2019 година во вкупен износ од 1.592.108 денари или бруто износ од седум денари по акција.