четврток, 13 мај, 2021
Почетна Берза

Берза

Осум банки што котираат на Македонска берза, во периодот јануари - март оваа година, прикажаа добивка од 1.513.472.250 денари.
Истиот период лани кварталната добивка на компанијата изнесуваше 496.000 денари, што според Прегледот на финансиски податоци за котирани друштва на Македонска берза, е промена од 7.136,09%.
Тргувањето на главните крипто берзи се зголеми на 1,7 милијарди долари минатиот месец, од 1,2 милијарди долари во март. Зголемување на активноста има и кај одредени крипто деривати.
Истиот период лани, компанијата прикажа загуба од 28,8 милиони денари.
Највисока нето добивка во 2020 година имал секторот индустрија (4,809.38 милиони денари), додека една година претходно таа била на ниво од 3,248.22 милиони денари, што е пораст од 48,06%.
Пазарната капитализација на компаниите што котираат на берзата беше 195.297.583.962 денари или 2,32% повеќе одошто во март годинава.
Во текот на минатиот месец, на официјалниот пазар на Македонска берза најголем пораст имаа акциите на Макстил, додека најголем е падот во вредноста на акциите на Лотарија на Македонија.
Акциите на Реплек, Гранит, Комерцијална банка, Алкалоид и Макпетрол се петте најтргувани хартии од вредност на официјалниот пазар на Македонска берза во април.
Истиот период минатата година, компанијата прикажа добивка од 3.542.000 денари.
Истиот период лани, добивката на телекомуникациската компанија беше 313.241.000 денари.
Зголемувањето на основната главнина се врши со парични влогови, а акциите од новата емисија се наменети за познат купувач – единствениот акционер и институционален инвеститор Халк Банка АД Скопје.
Истиот период минатата година, добивката на банката беше на ниво од 80.212.000 денари.
Истиот период лани, банката оствари добивка од 418.532.000 денари.
Остварената нето добивка од 67.638.214 денари, според предлог одлуката, ќе се користи годинава за нови инвестиции.
Триглав Осигурување АД, Скопје во претстојниот период очекува да ја одржи водечката позиција на пазарот и да ја задржи профитабилноста и сигурноста во работењето.
Истиот период минатата година, добивката на банката беше 217.549.000 денари.
Истиот период минатата година, компанијата прикажа добивка од 8.107.000 денари.
Истиот период во 2020 година, компанијата прикажа добивка од 3.097.707 денари.
Неискористениот дел од резервите за инвестиции за 2020 година, во износ од 2.546.086 денари, како што се наведува, се враќа во нераспределена добивка.
Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 550 денари, а ќе се исплаќа во готово, најдоцна до 30-ти септември.
Вкупниот преостанат износ за распределба на дивиденда на акционерите по исплатен аванс на дивиденда за периодот јануари – септември 2020 година, изнесува 222.130.896 денари односно 394 денари за една акција.
Почнувајќи од 21.04.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници.
Се повикуваат сите акционери (физички и правни лица) со право на дивиденда за 2020 година, кои немаат доставено податоци за своите трансакциски и жиро сметки да се јават во друштвото најдоцна до 14.05.2021 година
Новото рекордно ниво на Dow Jones и S&P 500 е благодарение на растот на цените на акциите на Apple, Microsoft и Facebook.