Жителите на ЕУ испратија 37,7 милијарди евра во други земји

16

Граѓаните на Европската унија испратиле дури 37,7 милијарди евра во земји кои не се членки на ЕУ во 2021 година, покажуваат податоците на Канцеларијата за статистика на ЕУ (Евростат). Станува збор за зголемување на личните трансфери (дознаки) од 11 отсто, наспроти 34 милијарди евра во 2020 година.

Во извештајот се наведува дека приливите во ЕУ изнесуваат 13 милијарди евра, што е за пет отсто повеќе од 12,4 милијарди евра во 2020 година. Беше нагласено дека повеќето лични трансфери се состојат од парични текови што мигрантите ги испраќаат во нивните земји на потекло.

Одливите надвор од ЕУ во 2021 година покажуваат тренд на раст од речиси 50 отсто во споредба со 2015 година. Бидејќи приливите останаа константни, тоа доведе до зголемување на негативното салдо во однос на земјите кои не се членки на ЕУ на 24,7 милијарди евра.

Земјите-членки на ЕУ кои остварија вишоци во личните трансфери во 2021 година, што претставува повеќе од еден процент од нивниот бруто домашен производ (БДП), беа Хрватска (2,7 отсто од БДП), Бугарија (1,6 отсто), Романија (1,5 отсто) и Латвија. (1,1 отсто). Спротивно на тоа, најголем дефицит во дознаките беа генерирани од Кипар (намалување од 0,9 проценти), Франција и Шпанија (со намалување од 0,5 проценти од БДП).

Личните трансфери продолжуваат да доминираат кај одливите од ЕУ
По континуираниот раст од 2014 година, нето-одливите на дознаките и бенефициите на вработените паднаа за прв пат во пандемијата 2020 година, но потоа повторно значително се зголемија на рекордно ниво од 57,3 милијарди евра. Одливите најмногу се однесуваат на дознаки испратени во странство.

Приливите на дознаки и бенефициите на вработените растат со побавно темпо од 2014 година, со пад во 2020 година пред повторно да се зголеми во 2021 година. Обемот на парични приливи во ЕУ се зголеми од 44,6 милијарди евра во 2014 година на 56,6 милијарди евра во 2021 година.

Приливот на овие пари беше поддржан од бенефициите за вработените што ги добиваат прекуграничните, сезонските или хонорарните работници кои немаат државјанство на ЕУ, кои изнесуваат 43,6 милијарди евра во 2021 година.

Повеќе од половина од прекуграничните плаќања и личните трансфери останаа во рамките на Унијата
Околу 56 отсто од вкупните одливи и 53 отсто од вкупните приливи на прекугранични лични трансфери и бенефиции за вработените на сите земји-членки на ЕУ во 2021 година се во границите на Унијата. Сепак, постојат исклучоци, така што одливот на дознаки и бенефиции за вработените од Полска (98 проценти), Грција (92 проценти) и Шпанија (90 проценти) главно отишле во економиите надвор од ЕУ, додека Ирска (90 проценти), Италија (86 проценти). ) и Литванија (71 отсто) имаа приливи главно  надвор од ЕУ.

Економии кои најмногу се ориентирани кон ЕУ беа Луксембург, со помалку од еден процент од одливите забележани надвор од ЕУ, и Словенија – со само седум проценти од нејзините приливи кои доаѓаат од надвор од ЕУ.

Најголеми економии кои придонесоа за одливот на дознаки и бенефиции за вработените беа Германија (16 отсто од вкупните одливи на ЕУ), Луксембург (11 отсто), Франција (10 отсто) и Холандија (10 отсто). Одливите од Германија, Луксембург и Холандија главно доаѓаат од приходите генерирани од прекугранична, сезонска или краткорочна работа во овие земји, додека одливите во Франција главно доаѓаат од лични трансфери испратени во странство.

Најголеми економии приматели на лични трансфери и бенефиции за вработените во 2021 година беа Франција (22 отсто од вкупниот прилив на ЕУ), Германија (14 отсто) и Белгија (10 отсто).

Главна локација за вработување на граѓани на ЕУ надвор од ЕУ беше Швајцарија. Од оваа земја дознаки од вработените се испратени во Франција (15,5 милијарди евра), Германија (6,1 милијарди евра), Италија (5,3 милијарди евра), Португалија (1,1 милијарди евра) и Австрија (0,7 милијарди евра). Романија (1 милијарда евра) и Полска (0,6 милијарди евра) и понатаму се главните приматели на лични трансфери од Обединетото Кралство.