4.000 бесплатни Wi-Fi зони пушта Виваком до крајот на 2013

32

Целни точки се универзитети, театри, концертни сали и галерии.
До крајот на 2013 година во Бугарија ќе има над 4.000 зони за слободен интернет пристап, согласно стратегијата на Виваком за покриеноста со безжичен интернет на јавни места во целата земја.
Новите области во кои ќе се насочат интересите на телекомот следната година се Универзитетите во Софија, Благоевград и културни институции .
Виваком е единствената компанија која покрива 100% територија на Бугарија со интернет.