Central banking: Народната банка води сметка за ангажирање квалитетни кадри

15

Споредбената анализа на еден од водечките информативни сервиси за централно банкарство и финансии во светски рамки, Central banking, открива дека нашата централна банка се вбројува меѓу централните банки коишто водат сметка за ангажирање квалитетни и посветени кадри, кои се клучен столб при изготвувањето и примената на здрави и издржани политики.

Во рамки на анализата, Central banking објави и интервју со главната економистка на Народната банка, д-р Анета Крстевска. Во интервјуто е даден осврт на главните предизвици во процесот на постепено зајакнување на аналитичкиот и истражувачкиот капацитет на Народната банка во еден подолг период наназад, а заради следење на современите централнобанкарски трендови. Во објавата е даден осврт на кадровската политика на Народната банка, при што се нагласени залагањата за постојано вложување во кадарот, постојаната надградба на образованието и осовременување на знаењата, како неопходен предуслов за следење на динамичните промени во финансискиот систем и макроекономското окружување и соодветно приспособување на политиките.

“Народната банка има политика за поддржување на образованието на своите вработени и нивно задржување. Поддршката на образованието на вработените и вложувањето во нив е исклучително важно“, истакнува Крстевска во интервјуто објавено во рамките на споредбената анализа на Central banking.

Фото: Pexels