Почетна Финансии

Финансии

Најголемиот дел од штедните влогови на граѓаните во банките и штедилниците се осигурани во Фондот за осигурување депозити, којшто во моментов има средства над законски утврдениот минимум.
Капиталната позиција на банкарскиот систем согледана преку стапката на адекватност на капиталот изнесува 16,7%, што е повеќе од двојно повисоко ниво од законскиот минимум од 8%.
Вкупниот државен долг на Црна Гора на крајот на декември лани е 4,33 милијарди евра или 103,28% од вредноста на бруто домашниот производ (БДП).
Се очекува постигнатите резултати во првите три месеци да се префрлат и во следниот период. 
Тековно расположливите високофреквентни податоци за периодот јануари ‒ февруари 2021 година упатуваат на продолжени ефекти од здравствената криза врз економската активност, коишто може да се поврзат и со појавата на третиот бран на ковид-19.
Нова Љубљанска Банка (НЛБ) презеде 4,767% од акциите на српска Комерцијална банка, објави Белградска берза.
Иако употребата на електронски облик на плаќање во Бразил драматично се зголеми во последно време и се подобри технологијата и комуникацијата преку мобилни уреди, реалот и понатаму е физичка валута.
На крајот на декември минатата година, во земјава имало вкупно 1.756.294 дебитни картички, од кои на физички лица отпаѓаат 1.724.970, додека на правни лица 31.324.
На крајот на декември минатата година се блокирани вкупно 222.290 трансакциски сметки, покажуваат податоците на Народна банка. Еден месец претходно, блокирани биле 220.268 трансакциски сметки, а на крајот на декември 2019 година нивниот број бил 231.884. Од вкупниот број на блокирани сметки (222.290), поголемиот дел од 184.011 отпаѓа на физички лица, а...
Друштвото издава хартии од вредност заради зголемување на основната главнина, односно заради создавање услови за непречено функционирање.
Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 60 денари.
Банката издава нови акции заради зголемување на капиталот и обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период.
Истиот период минатата година, добивката на банката беше 546.088.000 денари.
Портфолио-инвестициите ги опфаќаат вложувањата во странски сопственички капитал/сопственички хартии од вредност и акции/удели во инвестициски фондови каде што инвеститорот (резидент) поседува помалку од 10% од акционерскиот капитал, како и вложувањата во странски должнички хартии од вредност.
Министрите од Г-20 ќе одобрат нова распределба на СДР на ММФ во вредност од 650 милијарди долари
Почнувајќи од 09.04.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација на Македонска берза ќе бидат примени на котација државните обврзници.
Вкупниот берзански промет по сите основи во првиот квартал од оваа година изнесува околу 43 милиони евра, што претставува намалување од 36% наспроти истиот период лани кога вкупниот промет изнесуваше 68 милиони евра.
Економската активност во еврозоната се врати на стапката на раст минатиот месец, водена од рекордна експанзија во производниот сектор, но и индустријата на услуги покажа дека се снаоѓа подобро од очекувањата во услови на пандемија.
Пандемијата ќе го зголеми глобалниот јавен долг оваа година, но поголемата потрошувачка во услови на стабилна вакцинација е најбрз начин за нормализирање на државните финансии, соопшти Меѓународниот монетарен фонд (ММФ).
На крајот на март 2021 година, официјалните девизни резерви изнесуваат 3.939.200.000 евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 641,2 милионa евра.
Акциите на Комерцијална банка го задржаа приматот на најтргувани и во март, покажува Месечниот статистички билтен на Македонска берза.
Прометот на Македонска берза во текот на минатиот месец достигна вредност од 757.514.703 денари, што претставува пад од 45,52%.
Министерот за финансии Фатмир Бесими, во текот на претстојната недела, ќе учествува на Пролетните состаноци на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), кои годинава се одржуваат онлајн.
Mинатата година, дознаките пратени преку формалните канали, банките и брзиот трансфер на пари, забележaa силен раст од околу 47%, во споредба со 2019 година, што е јасен показател дека луѓето го приспособиле своето однесување кон новите околности и дека сѐ повеќе ги користат дигиталните канали за испраќање пари.