Доаѓа ли времето на корпоративните обврзници? СН Брокер исплати 6% камата

209

СН Осигурителен Брокер АД Битола им исплати камата по каматна стапка од 6% на годишно ниво на имателите на Корпоративна обврзница – емисија на обврзници со ИСИН код MKSNOB200014 и шифра на тргување SNBTO.

Каматата беше исплатена во текот на вчерашниот ден, при што право на камата имаат лицата регистрирани во книгата на иматели на Корпоративна обврзница – емисија на издавачот СН Осигурителен Брокер АД Битола во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје заклучно со 28.02.2023 година.

За илустрација, секој што вложил 1.000.000 денари во корпоративната обврзница на СН Осигурителен Брокер, вчера остварил принос од 6 отсто, односно 60.000 денари годишна камата. Ова е највисоката камата не само од корпоративна обврзница, туку споредено и со други финансиски инструменти, бидејќи истиот износ на пари вложен во класичен банкарски депозит или орочен штеден влог во денари или евра, носи помал принос.

СН Осигурителен Брокер АД Битола е и првиот правен субјект од нефинансискиот сегмент на националната економија кој издава долгорочни хартии од вредност − корпоративна обврзница.

Предмет на јавната понуда беше првата емисија на 8.000 долгорочни должнички хартии од вредност, односно корпоративни обврзници. Номиналната вредност на корпоративната обврзница е 10.000 денари по лот во вкупен номинален износ од 80 милиони денари. Еден лот е една обврзница. Продажбата се вршеше по пат на јавна понуда преку Македонска берза АД Скопје.

94,7875 % успешност на обврзницата на СН Брокер

Заклучно со 26 февруари 2022 година, од понудените 8.000 корпоративни обврзници продадени се вкупно 7.583 хартии од вредност за износ од 75.830.000,00 денари. Тоа значи дека обврзницата е успешна, односно реализацијата е 94,7875 %.

На седница одржана на 27.05.2022 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација. Тоа значи дека имателите на обврзници, доколку имаат потреба од ликвидни средства, можат да ги продаваат обврзниците на секундарниот пазар.

Датумот на достасување на главницата на корпоративната обврзница е 28.02.2027 година по фиксна годишна камата од 6,00% за целиот период. Каматата се пресметува и се исплаќа во денари.

Отворена нова станица за технички преглед во Скопје

Дел од средствата кои СН Осигурителен Брокер ги обезбеди од издавањето корпоративна обврзница ги вложи во купување, модернизација и опремување на СН Мото центарот во Скопје, како и во информациски и комуникациски технологии, како што е предвидено во бизнис патоказот за периодот 2021 − 2025 година.

Со засилувањето на операциите во Скопје до денес речиси 80% од бизнис планот се веќе реализирани. Во тој конктекст, непосредно пред почетокот на 2023 година беше промовирана современа станица за технички преглед СН Мото центарот – најновата инвестиција на СН Брокер во Скопје, тешка 2,4 милиони евра.

Се работи за мултифункционален објект кој се простира на 6.000 метри квадратни во Момин Поток-Карпош во Скопје. Центарот располага со 1.847 метрикорисна површина и со најсовремена опрема и стручни кадри.

Покрај технички преглед, возачите можат да ги добијат сите услуги поврзани со регистрација на возила, А-тест, цемт, хомологација, ПТЕУ, меѓународна возачка дозвола, полномошно и пошта. Преку шалтер на СН Осигурителен Брокер достапни се сите видови осигурување, вклучително автоодговорност, зелен картон, патничко и здравствено осигурување. Тука се нудат и услугите на Центарот за обука на професионални возачи, односно обука и полагање со кои се добиваат сертификати за управител, АДР возач, советник за безбедност и професионален возач. Во СН Мото центарот е сместен и шалтер за издавање на тахографски картички, како и тир карнети и Т1.

Инаку, СН Осигурителен Брокер АД Битола континуирано остварува позитивни резултати од деловното работење. 2022 година друштвото ја заврши со 60.497.915 денари добивка и со растечки број од над 80.000 осигуреници.