Добивката на Топлификација за инвестиции и законска резерва

2

toplifikacija

Топлификација донесе одлука за распоредување на нето добивката.

Нето добивката во износ од 32.005.505 денари се распоредува на законските резерви од 5% или 1.600.275.000 денари, додека останатиот дел од добивката во износ од 30.405.230 денари останува за инвестиции.