Доделени концесии за изградба на три мали хидроелектрани на Маркова Река

1

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и претставникот на друштво Индиго Хидро Македонија ДОО Скопје, потпишаа Договор за концесија за користење на вода и изградба на три мали хидроелектрани на Маркова Река, пишува Миа.

Доделувањето на концесии за користење на вода за производство на електрична енергија на оваа локација е во рамките на шестиот тендер за мали хидроелектрани.

“По завршувањето на евалуацијата и усвојување на Извештајот на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија, Владата на Република Македонија ја донесе Одлуката за избор на најповолна понуда и за доделување на концесија за користење на вода од Маркова Река, со изградба на три хидроелектрични централи во група. Согласно, оваа одлука избраниот понудувач, Индиго Хидро Македонија ДОО Скопје, ги исполни сите услови од тендерот и со него се склучи Договор за концесија за користење на вода и изградба на МХЕЦ Маркова 143, 144 и 145, со вкупна инсталирана моќност од 1752,80 киловати“, соопшти МЖСПП.

Вкупната инвестициска вредност на проектите чини околу четири милиони евра.