Две работи се клучни за успехот на работа – немаат никаква врска со знаење или вештини

142

Дури 85 отсто од членовите на управниот одбор на компанијата веруваат дека инвестирањето во развојот на организациската култура треба да биде приоритет и ја препознаваат важноста на ова како интегрална компонента на секоја деловна стратегија. Од друга страна, 50 проценти од вработените сметаат дека недостатокот на размислување за развојот на организациската култура е пречка за самата трансформација на организацијата.

Инклузивната организациска култура, следењето трендови и зајакнувањето на вработените се три клучни области на кои секоја компанија треба да се фокусира доколку сака да постигне долгорочна стабилност, покажува неодамнешната студија спроведена од германската консултантска компанија Horváth.

Позитивното искуство на вработените води до поголем ангажман, продуктивност и целокупно задоволство од работата. Вработените кои се чувствуваат ценети и поддржани имаат поголема веројатност да напредуваат на следната позиција, што ќе доведе до повисоки нивоа на перформанси и подобри деловни резултати. Создавањето инклузивна организациска култура, доверба и отворена комуникација е најважниот сегмент за успехот на една деловна заедница.

– Културата на компанијата е она што ја прави една од суштинските разлики при изборот на работодавач, задржувањето на персоналот и имиџот на пазарот на трудот. Истовремено, важно е да се има предвид дека се развива и трансформира во согласност со трендовите и промените во самата компанија. Во време на продорна организациска трансформација, компаниската култура е „лепилото“ што ги држи вработените на патот кон заедничката цел, им обезбедува чувство на цел и психолошка сигурност. Исто така, тоа е „рецепт“ за постигнување на деловните перформанси на компаниите – истакна Марија Болдор од консултантската компанија Хорват.

Флексибилноста во работата предизвикана од глобалната пандемија, исто така, доведе до промена во разбирањето на потребата и целта на традиционалните корпоративни канцеларии и простори. Од некогаш засебните простории и сектори, компаниите денес масовно се префрлаат на таканаречениот концепт „отворен простор“ кој овозможува полесна социјализација на вработените, поголема креативност, иновативност и транспарентност.

Иако ова е само еден сегмент од адаптацијата, она што е примарно е дека компаниите се фокусираат на усвојување нови алатки кои промовираат развој на основните компетенции и за вработените и за менаџментот, обезбедувајќи дека тие се „опремени“ со вештини за успешно движење низ развојната средина.

Дополнително на ова, за да се промовираат одржливи перформанси во идната работа, постои потреба да се преиспитаат воспоставените начини на размислување, ставови и акции низ организацијата.

– Студијата што ја спроведовме покажа дека повеќе од 50 отсто од вработените, недоволната свест за потребата од промени ја гледаат како „кочница“ на трансформацијата. Компаниите недостигаат да се фокусираат на трансформација на културата, начинот на размислување и однесување на вработените, со цел успешно да се постави нова работна стратегија. Управувањето со промените е клучот за долгорочна трансформација – додава Болдор.

Со зголемената нестабилност на деловното опкружување, компаниите повеќе не можат да се потпираат на образовните институции за да им обезбедат идеални работници. Напротив, организациите мора да преземат активна улога во континуираниот развој на вработените преку создавање на средина во која секој член на колективот има можност да стане лидер. Со овој потег, успешната трансформација ќе стане одговорност и цел на секој поединец, обезбедувајќи го успехот на компанијата. За взаемно задоволство и во заеднички интерес.

Имајќи го предвид сето горенаведено, студијата заклучува дека подобрувањето на искуството на вработените станува стратешки императив за организациите кои сакаат да напредуваат во современото деловно опкружување. Со ставање приоритет на благосостојбата на вработените, поттикнување на позитивна култура, обезбедување можности за раст и препознавање на достигнувањата, организациите ќе привлечат и задржат таленти, ќе ја зголемат продуктивноста и на крајот ќе постигнат одржлив успех.