ДЗС: Пораст од 8,8% во Преработувачката индустрија

6

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во март 2019 година, во однос на март 2018 година, изнесува 107.5.

Индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во март, во однос истиот период минатата година, бележи пораст од 10,8%, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 8,8%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација бележи опаѓање од 4,6%.

Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: Производство на пијалаци, Производство на текстил, Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати, Производство на производи од гума и производи од пластични маси, Производство на други неметални минерални производи, Производство на метали, Производство на електрична опрема, Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место и Производство на моторни возила, приколки и полуприколки.

Според главните индустриски групи, производството во март годинава, во однос на март лани, бележи пораст кај Интермедијарни производи, освен енергија за 13,3% и Капитални производи за 20,2% додека опаѓање бележи кај Енергија за 0,8%, Трајни производи за широка потрошувачка за 11,1% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,2%.

Индексот на индустриското производство во периодот јануари – март 2019 година, во однос на периодот јануари – март 2018 година, изнесува 108.8.

Фото:Pixabay