Еве како корона кризата ќе влијае на банкарскиот сектор

22

Иако повеќето банкари во Централна и Источна Европа (ЦИЕ) очекуваат подолго закрепнување од кризата предизвикана од коронавирусот, тие предвидуваат заздравување на кредитирањето следната година и релативно мало зголемување на лошите заеми.

Најважни се наодите од истражувањето спроведено од Deloitte меѓу 69 службеници за ризик и раководители на банкарски оддели за решавање на кредитни проблеми во 12 земји во Централна и Источна Европа. Истражувањето се фокусираше на пет главни области: економско закрепнување, динамика на кредит, лоши заеми и лоши кредитни трансакции, како и преструктуирање и приоритети во областа на решавање на кредитни проблеми, пишува Пословни дневник.

Во однос на економското закрепнување, 39,1% од испитаниците очекуваат крива на обновување во форма на буквата U. Песимистичкото сценарио за обновување во облик на L очекуваaт 21,7%. Ставот на испитаниците во однос на примената на мораториумот е генерално позитивен, односно 75% од испитаниците сметаат дека е ефективна мерка за зачувување на финансиската стабилност.

Во такви околности, не е изненадува фактот да се очекува (не)значителен пад на исплатата на нови заеми во 2020 година во споредба со 2019 година, додека очекувањата се пооптимистички за 2021 година.

Исплатата на нови заеми може да се зголеми во 2021 година поради фискалните и монетарните мерки насочени кон поттикнување на заемните активности на банките. Се очекуваат построги кредитни стандарди за заеми на домаќинства и нефинансиски корпорации, главно поради влошување на економските изгледи, зголемен кредитен ризик и помала толеранција на ризик на банките, се наведува во студијата Deloitte.
Сепак, испитаниците не очекуваат значително влошување на квалитетот на средствата во следните 12 месеци. Скоро половина очекуваат стапката на лоши заеми на домаќинствата да се зголеми за најмногу три процентни поени, додека две третини очекуваат иста стапка на раст за компаниите.

Сепак, банкарите се попесимистични за периодот по 2021 година и скоро половина од нив очекуваат раст на лошите заеми за домаќинствата за три до пет процентни поени, додека третина од испитаниците очекуваат иста стапка на пад на лошите заеми на компаниите. Во секој случај, постои доза на несигурност од 2021 година па натака, во врска со реалниот капацитет и подготвеноста на должниците да ги сервисираат долговите по завршувањето на олеснувањето на мораториумот, наведува Deloitte.

Истражувањето нагласува како банките на ЦИЕ значително го подобрија квалитетот на активата од глобалната финансиска криза, воспоставија повисоки механизми за капитал и ги зајакнаа своите ликвидносни позиции, оставајќи го економскиот пад во подобра форма отколку во претходната финансиска криза.

Сега треба да се прилагодат стратегиите за справување со лоши заеми воведени пред пандемијата, што може значително да влијае на давателите на услуги за долгови и на пазарот на клиенти, додаде Deloitte. Имено, скоро третина од испитаниците сметаат дека 5-10% од должниците во секторот домаќинства со ликвидносни тешкотии ќе бараат преструктуирање во следните 12 месеци. Една третина очекува уште поголем број, односно 10 до 20% од домаќинствата што ќе бараат преструктуирање. Во случајот на корпоративни должници, скоро една четвртина од испитаниците очекуваат барања за преструктуирање од 10 до 20% од должниците во следните 12 месеци.

Фото: Freepik