Евидентиран трговски дефицит од 29 милијарди евра меѓу ЕУ и остатокот од светот

11

Во 2023 година, вкупната вредност на трговијата со суровини меѓу Европската унија и остатокот од светот беше 165 милијарди евра. Извозот (68 милијарди евра) беше помал од увозот (97 милијарди евра), што резултираше со трговски дефицит од 29 милијарди евра.

Помеѓу 2013 и 2023 година, вкупната трговија со суровини во ЕУ се зголеми за 37 отсто, што е еквивалентно на просечен годишен раст од 3,2 отсто. Во овој период извозот пораснал побрзо (3,8 отсто) од увозот (2,8 отсто).

Тргуваните суровини може да се поделат во три главни групи: животински и растителни суровини, потоа дрво, хартија и текстил, а третата група се гума, метали и минерали.

Кога станува збор за вредноста на извозот во 2023 година, најголем извоз е забележан во категоријата гуми, метали и минерали од 26 милијарди евра, односно 38 отсто од вкупниот извоз.

На второ место е групата на животински и растителни суровини со 22 милијарди евра или 32 отсто, а на трето е учеството на групата во која се суровините како дрво, хартија и текстил со 21 милијарда евра или 30. проценти.

Гумата, металите и минералите сочинуваат речиси половина од увозот (48 милијарди евра, 49 отсто), потоа животинските и растителните суровини (35 милијарди евра, 37 отсто) и дрвото, хартијата и текстилот (14 милијарди евра, 14 отсто).