Индустрискиот сектор на ЕУ, сè уште зависен од фосилни горива, покрива повеќе од половина од потрошувачката на енергија

14

Секторот сè уште многу се потпира на фосилните горива, кои директно сочинуваа повеќе од половина (50,5 проценти) од финалната потрошувачка на енергија во индустријата во 2022 година. Ова е нешто помалку отколку во 2021 година (50,9 проценти).

Електричната енергија и гасот учествуваа со 64,5 отсто од финалната индустриска потрошувачка на енергија.

Во 2022 година, електричната енергија (33,3 отсто) и природниот гас (31,2 отсто) сочинуваа речиси две третини (64,5 отсто) од потрошувачката на финална енергија во индустрискиот сектор на ЕУ, покажуваат податоците на Евростат.

По електричната енергија и природниот гас, следат нафтата и нафтените деривати (без биогорива; 10,8 проценти), обновливите извори на енергија и биогоривата (10,6 проценти), топлинската енергија (5,6 проценти), цврстите фосилни горива (6,3 проценти) и необновливиот отпад ( 2,1 отсто).

Хемиски и петрохемиски сектор: една петтина од вкупната индустриска потрошувачка

Во 2022 година, индустриските сектори на ЕУ со најголем удел во потрошувачката на финална енергија беа хемиските и петрохемиските (1.892 петаџули (PJ) или 20,0 проценти), неметалните минерали (1.366 PJ или 14,5 проценти), хартијата, целулозата и печатењето (1.278 PJ или 13,5 проценти), храна, пијалаци и тутун (1.156 PJ или 12,2 проценти) и железо и челик (963 PJ или 10,2 проценти).

Најмало учество во вкупната потрошувачка на финална енергија е забележано во секторот текстил и кожа со 1,4 отсто, потоа секторот Рударство и вадење камен (1,6 отсто;)  и транспортни уреди (3,2 отсто).