Издадени помалку одобренија за градење во јули

14

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули 2023 година, се издадени 280 одобренија за градење, што е за 33.6 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 4 147 120 илјади денари, што е за 33.2 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 134 (47.8 %) се наменети за објекти од високоградба, 89 (31.8 %) за објекти од нискоградба и 57 (20.4 %) за објекти за реконструкција.

Од вкупно 280 објекти, на 139 (49.6 %) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 141 (50.4 %) објект инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 218 станови, со вкупна корисна површина од 25 615 м2.