КХВ издаде одобрение за управување со два нови отворени инвестициски фонда

29

КБ Публикум – Златен фонд и КБ Публикум-Акции се двата нови отворени инвестициски фонда со кои ќе управува Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје. Вакво одобрение даде Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на Република Северна Македонија на 100-та седница.

Според инвестициските цели и политики, фондовите се наменети за инвеститори со среднорочен вложувачки хоризонт, над 2 години и умерена толеранција на ризикот, кои сакаат да ги постигнат своите инвестициски цели, диверзифицирајќи го своето портфолио на глобално ниво.

КБ Публикум – Златен фонд има за цел да обезбеди заштита од девалвација, инфлација или дефлација преку вложување во сопственички хартии од вредност на издавачи во сегментот на производство на инвестициски и индустриски метали или директно преку инвестирање во ЕТФ фондови кои имаат слична инвестициска стратегија, што само по себе не подразбира вложување во благородни метали, односно инвестициско злато и/или негови сурогати, поради што ваквите вложувања се во согласност со Законот за инвестициски фондови.

КБ Публикум-Акции ќе применува активна стратегија на вложување врз основа на  очекувањата за економскиот циклус и има  за цел да обезбеди широка диверзификација на вложувањата по земји (без географски ограничувања), сектори и валути. Според Проспектот, најголемо учество во имотот на Фондот, ќе имаат сопственички хартии од вредност на издавачи од странство.

Депозитарна банка и на двата фонда е Комерцијална банка АД Скопје. КХВ ги одобри и Статутите и Проспектите на КБ Публикум – Златен фонд и на КБ Публикум-Акции.

ДУИФ КБ Публикум Инвест АД Скопје, освен со новите два фонда, управува со уште четири отворени инвестициски фондови. Со КБ Публикум – Златен фонд и КБ Публикум-Акции, во Република Северна Македонија работат вкупно 17 отворени инвестициски фондови.

На седницата што се одржа денеска на 4 март, 2021 година, Комисијата издаде две дозволи за работење на инвестициски советник.

Исто така, заради подобра достапност на подзаконската регулатива до заинтересираните субјекти кои ја применуваат, КХВ разгледа и усвои пакет предлог правилници со цел нивно интегрирање, со што се олеснува примената во праксата.