Кои професии се најплатени во Македонија?

10

 

Business people group.

Со просечна годишна бруто заработувачка од 915.637 денари, епитетот најплатено занимање во Македонија во текот на 2014 година го имаат директорите на производни претпријатија и институции за специјализирани услуги, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Во оваа класификација на занимања, според податоците, мажите годишно во просек заработиле 1.007.626 денари, додека кај жените тој износ е 742.595 денари.

Зад нив, според просечната годишна бруто заработувачка се најдоа административните и комерцијални директори со 814.808 денари.

Од другата страна пак, елементарните занимања како што се чистачи и помошници имаат најниска просечна годишна бруто заработувачка од само 212.161 денари.

Секторски анализирано, најплатена бранша во 2014 година биле финансиските дејности и дејностите на осигурување, каде што годишната просечна заработувачка е 737.474 денари. Зад нив е секторот за снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација со просечна годишна заработувачка од 624.274 денари. Стручните, научните и техничките дејности се трети најплатени во 2014 година со просек од 574.100 денари.

Најмалку платен сектор во текот на 2014 година беа дејностите поврзани со објекти за сместување и сервисни дејности со храна со 237.495 денари.

Кога во предвид ќе се земе степенот на образование, најдобро платени во земјава во текот на 2014 година биле оние со високо образование – 573.138 денари. Од овој сегмент, мажите во просек заработиле по 645.841 денари, додека кај жените просечната годишна бруто заработувачка е 510.876 денари.

Највисока просечна бруто заработувачка според работниот стаж остваруваат оние вработени што се во редовен работен однос од 25 до 29 години – 477.459 денари. Со најмала заработка, пак, се вработените кои имаат до една година стаж, па нивната просечна годишна заработка се движи околу 283.849 денари.