Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

14
Согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација и проширување на котацијата на државни обврзници, почнувајќи од 15.02.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

Вид на хартија од вредност: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 336.000.000 денари
Број на издадени хартија од вредност: 33.600
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 денари
Датум на издавање: 28.01.2021
Датум на достасување: 28.01.2023
Каматна стапка: 0,60%
Шифра на тргување: M280123
ИСИН: MKMINF20GV68
Распоред на тргување: Континуирано тргување

Се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20GV50 која првично беше котирана на 18.01.2021 година, со издадени 49.400 обврзници во вредност од  494.000.000 денари, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики:

Шифра на тргување: M140136
ИСИН: MKMINF20GV50
Број на новоиздадени хартии од вредност: 53.300
Вкупен број на издадени хартии од вредност: 102.700