Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

18

Од Македонска берза информираат дека согласно од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација и проширување на котацијата на државни обврзници, почнувајќи од 26.02.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

Вид на хартии од вредност: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 1.200.000.000 денари
Број на издадени хартии од вредност: 120.000
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 денари
Датум на издавање: 18.02.2021
Датум на достасување: 18.02.2024
Каматна стапка: 0,80%
Шифра на тргување: M180224
ИСИН: MKMINF20GV76
Распоред на тргување: Континуирано тргување

Се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20GV50 која првично беше котирана на 18.01.2021 година, со издадени 49.400 обврзници во вредност од  494.000.000,00 МКД и за која беше извршено проширување на котација со издадени 53.300 обврзници, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики:

Шифра на тргување: M140136
ИСИН: MKMINF20GV50
Број на новоиздадени хартии од вредност: 64.640
Вкупен број на издадени хартии од вредност: 167.340