Ланската добивка на Лотарија за покривање на акумулираните загуби

0

Фото: Pixabay

Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри, Лотарија на Македонија, донесе предлог одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2018 година.

“Добивката по оданочување за 2018 година, во износ од 7.297.593 денари, се распределува за покривање на акумулираната загуба од претходните години“, стои во предлог одлуката.