Ланската добивка на Макстил за покривање на загубите од претходните години

25

makstil

Макстил донесе одлука за распределба на добивката остварена во текот на минатата година.

“Нето добивката во износ од 250.594 денари, остварена во деловната 2015 година, се распоредува за покривање на загуби од работењето на друштвото од минати години“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.