Намалување на приходите и на нето добивката на Македонски телеком и Т-Мобиле

3

Приходите од продажба на Македонски телеком и Т – Мобиле во првото полугодие од 2014 година изнесуваат 5.345.000.000 денари, што е намалување за 13,5% во споредба со истиот период од минатата година. Оперативните расходи се намалени за 10,8% во споредба со истиот период во 2013 година, додека вкупните капитални инвестиции (CAPEX) изнесуваат 350 милиони денари. Нето добивката пред оданочување е намалена за 35% во споредба со истиот период од минатата година, се наведува во соопштението од компанијата.

Македонски Телеком и Т – Мобиле остануваат на водечката позиција и во првото полугодие од 2014 година. Продолжува трендот на пораст на приходите во интернет и IPTV сегментот, а се намалуваат приходите од говорните услуги.

Но, и покрај негативните трендови, Македонски Телеком според интерните проценки зазема 65,4% од пазарот во сегментот на фиксна телефонија и 51,5% во широкопојасен интернет.

Наспроти падот на приходите од говорните услуги за 11,3%, приходите од интернет и дигитална телевизија преку интернет протокол (IPTV) се зголемија за 3,2% во споредба со истиот период од минатата година.

Фокусот на double и triple play пакетите донесе зголемување на DSL корисниците за 5,5%, со што корисничката база на DSL во првото полугодие на 2014 година е 190.000 корисници.

Македонски Телеком и понатаму има најголем удел на ТВ пазарот од 22,5% (интерна проценка). Бројот на IPTV корисниците е зголемен за 18,6% во споредба со истиот период минатата година. Како резултат на квалитетната услуга, интерактивноста и единственото ТВ искуство, корисничката база достигна 95.000 корисници.

Во мобилната телефонија, и покрај силното конкурентно опкружување Т – Мобиле Македонија останува лидер на пазарот со 46,4% удел (интерна проценка) и 1,2 милиони корисници.

Приходите од говорните мобилни услуги се намалени за 21% како резултат на намалувањето на тарифите. Продолжи трендот на зголемено користење на мобилните услуги, при што во пакетите за иста цена се опфаќаат сé повеќе минути. Тоа резултираше со зголемување на бројот на минути на користење (MOU) делумно придвижено од континуираното намалување на тарифите. Следствено, забележан е пад на просечниот приход по корисник (ARPU) за 19,8%.

Приходите од неговорни услуги се намалија за 9,1% во споредба со претходниот период, како резултат на помалиот број на испратени SMS, намалените интерконекциски цени на SMS и приходите од содржини. Падот на овие приходи е делумно компензиран со зголемените приходи од мобилен интернет и зголеменото користење на податочни тарифни модели.