Објавен повикот за поддршка на традиционалното овчарство

2

Јавен повик за доставување барања за користење средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, за мерката Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики, е објавен денеска и ќе трае до 30 ноември 2015 година, пишува Миа.

Финансиската поддршка се исплаќа за надомест на трошоци за одржување висински пасишта и ливади и поддршка на традиционално овчарство во висина од 80% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 01.11.2014 до 31.10.2015 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска височина поголема од 700 метри или 40% за одгледувалишта регистрирани во населени места под 700 метри надморска височина.

Поддршката е неповратна, а се доделува во сооднос едно вработено лице на 150 овци, едно вработено лице на 50 кози и едно вработено лице на 80 говеда.

Право на користење на средства имаат земјоделски стопанства регистрирани согласно Законот за земјоделство и рурален развој во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Детални информации заинтересираните можат да добијат во контакт центарот на Агенцијата на телефонот (02) 3097-460 или на електронската адреса ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-страницата www.ipardpa.gov.mk.