Пазарот на осигурување во регионот со високи стапки на раст

11

Форумот за супервизија на осигурување за претставници на Европската комисија, Европската регулаторна управа за осигурување и пензии (ЕИОПА) и регулаторните тела за осигурување во Западен Балкан се одржа за прв пат во Франкфурт, Германија.

“Организацијата на Форумот е резултат на иницијатива на Македонската агенција за супервизија на осигурување (ИСА) и резултат на состанокот на претседателот на Советот на експерти ИСА, Климе Попоски, во февруари со високи функционери од канцеларијата на комесарот Јоханес Хан“, соопшти ИСА.

Иницијативата има за цел, како што наведува Агенцијата, да се спроведат европските директиви за осигурување во националните законодавства на земјите од Западен Балкан, да се зајакне дијалогот помеѓу регулаторните органи во регионот и Европската регулаторна управа за осигурување и пензии и да се зајакне практиката за поголема стабилност на осигурителниот сектор.

Во рамките на форумот, покрај презентирање на актуелните предизвици во областа на регулирање на осигурувањето и надзор од претставници на Западен Балкан, Претседателот на Агенцијата за супервизија на осигурување, Климе Попоски, во име на земјите од Западен Балкан направи презентација на тема “Економски развој и преглед на осигурителната индустрија во Западен Балкан“.

“Нашиот пазар на осигурување во последните 10 години бележи најголеми стапки на просечен годишен раст на продажбата на осигурувањето, споредено со просекот на земјите од Европската унија, а особено во споредба со земјите од Централна и Источна Европа. Просечното годишно зголемување на премиите за неживотно осигурување за периодот 2009-2018 година е 39,9%, додека животното осигурување за истиот период порасна за 500%“, рече Попоски.

Тој додаде дека просечниот 10-годишен раст во регионот на ЕУ е 0,6% за не животно осигурување, додека сегментот на осигурување на живот е намален за 0,2%.

Според Поповски, со подигање на свеста на граѓаните за потребата од осигурување како и за процесот на подобрување на нивниот животен стандард, изгледите за развој на осигурување ќе бидат уште поголеми.