По големиот дефицит, ЕУ забележа трговски суфицит од 38 милијарди евра во 2023 година

14

Трговскиот биланс на Европската унија во 2023 година забележа суфицит од 38 милијарди евра. Овој податок претставува голем пресврт во споредба со претходната година кога ЕУ објави дефицит од 436 милијарди евра.

Причината за големиот дефицит во 2022 година е главно зголемувањето на вредноста на увозот на енергија по високи цени.

Причината за промената на салдото од дефицит во 2022 година на суфицит во 2023 година е наглиот пад на вредноста на увозот надвор од ЕУ од минус 16 отсто во однос на 2022 година.

Овој резултат главно беше поттикнат од падот на увозот на енергетски производи (-34 отсто во споредба со 2022 година) и „производи класифицирани главно според материјалот“ (-21 отсто).

За двата производи, падот е комбинираниот ефект од пониските цени и помалиот обем на увезена стока.

Членките на ЕУ сè уште се потпираат на единствениот европски пазар
Податоците покажуваат дека внатрешниот пазар продолжи да зазема централно место во стоковната трговија на земјите од ЕУ, иако учеството на тековите внатре и надвор од Европската унија во вкупната трговија со стоки значително варираше меѓу членките, што се одразува до одреден степен, историските врски и географската локација.

Меѓу членките на ЕУ, Луксембург забележа најголем удел во внатрешен увоз (90 отсто од вкупниот увоз), додека најголем дел од извозот во ЕУ е забележан во Чешка (82 отсто од вкупниот извоз).

Од друга страна, најмало учество во увозот во ЕУ има Ирска (39 отсто од вкупниот увоз), главно поради тоа што нејзини примарни трговски партнери се САД и Велика Британија.

Холандија е земја која увезува главно надвор од ЕУ и извезува главно во рамките на Унијата, продолжувајќи да ја игра улогата на главен влезен центар.

За разлика од нив, Кипар е земја која главно извезува надвор од ЕУ, додека најмногу увезува од земјите-членки. Ова во голема мера е резултат на географската локација на Кипар што ја олеснува трговијата со Блискиот Исток.