Потрошувачите со најмногу поплаки за проблеми со мобилните телефони во третиот квартал

3

Најмногу поплаки на потрошувачите во третиот квартал од оваа година се однесуваат на проблеми поврзани со мобилните телефони, се вели во извештајот на Организацијата за заштита на потрошувачите.

Во текот на месеците јули, август и септември оваа година, најголем дел од поплаките на потрошувачите, повторно се однесуваа на проблеми во остварување на правата од гаранцијата и гарантниот лист на техничките производи.

“Меѓу оваа група на производи, но и воопшто од сите поплаки, доминираат поплаките на потрошувачите за проблемите со мобилните телефони. Во скоро сите случаи, мобилните телефони се сервисираат до три пати, согласно законското ограничување. Потрошувачите велат дека и кога производот ќе појави недостаток во првите 24 часа, тие се приморани да го пратат на сервисирање, поради тоа што трговците одбиваат да им дадат нов. Во овој период, сè почесто се случува потрошувачите да добијат одговор од сервисот дека производот им е механички оштетен и да им биде прекината гаранцијата и покрај тоа што во повеќето случаи потрошувачите тврдеа дека нема никакво механичко оштетување на производот“, се вели во извештајот.

Во однос на другите производи, сè почесто се случува потрошувачите да се пожалат на проблем при сервисирање на одредени мали кујнски производи, блендери, миксери и сл. Тие велат дека и покрај тоа што тие производи го имаат најкусиот законски утврден рок од 6 месеци, тие често се расипуваат во првите 2 месеци, по што следат континуирани сервисирања кои скоро секогаш траат по 30 дена. Во вакви случаи да бараат продолжување на гарантниот рок, поради тоа што согласно Законот за заштита на потрошувачите, гарантниот рок на производот се продолжува за онолку време колку што истиот е на сервисирање. Потрошувачите секогаш мора да бараат да им биде даден сервисен налог со точни датуми на предавање и примање на производот, што е единствен доказ за извршеното сервисирање.

Во однос на производите од домот, повторно голем број на поплаки од потрошувачите за изработка на мебел и покуќнина. Најчести проблеми со кои се соочуваат потрошувачите во овој домен е пречекорување на договореното време за изработка и достава на мебелот, како и неквалитетна изработка на мебелот, скриени недостатоци кои не можат да се откријат на прв поглед и сл. Поради тоа што се работи за производ кој е наменет за секојдневна употреба и тежок за транспорт, поправањето на овој вид на производ преставува голем проблем кај потрошувачите, особено кога тоа треба да се прави повеќе од еднаш. Во вакви случаи потрошувачите да инсистираат на склучување на писмен договор со трговецот, во кој јасно ќе бидат утврдени правата и обврските на двете договорни страни, како и роковите за испорака, начинот на плаќање итн.

Во доменот на производи за лична употреба потрошувачите имаат проблеми со обувки и облека, односно неквалитетни производи кои тие ги купуваат и се оштетуваат после многу неколку дневно носење. Сервисирање на овие производи е често невозможно, односно се работи за недостаток кој што не може да се отстрани (пр. избледување на облека, луштење на кожата на чевла итн.). Во овие случи и покрај тоа што потрошувачите бараат замена за друг производ, тие многу тешко тоа го добиваат, додека пак враќање на средствата не се прави речиси никогаш.

Туристичките патувања се најбројни во доменот на услугите кои се нудат на потрошувачите, сепак со помал број во однос на лани. Сепак, помалиот број на жалби не значи дека постојат помал број на проблеми кај потрошувачите, туку дека повеќето потрошувачи веќе ја знаат постапката за остварување на своите права во овие случаи и го користат правото за поднесување на приговор до туристичката агенција во рок од 8 дена од денот кога се вратени од патувањето.

Најчест проблем беше неисполнување на одредени делови од понудите, односно договорите на потрошувачите со туристичката агенција за одредено туристичко патување. Во тие случаи тие бараа сразмерно намалување на цената. Во текот на третиот квартал, се почесто се случуваше потрошувачите да пријават изгубен багаж при транспорт со автобус и истите потоа бараат фер обесштетување на агенцијата/превозникот.

Понатаму се забележува пораст на поплаки на потрошувачите кои се греат на дрва. Тие велеа дека многу тешко се доаѓа до дрва за огрев, дека на неколку места им била кажано дека не можат да им продадат дрва за огрев поради тоа што се од друга општина, одредени потрошувачи веќе имале уплатено за дрва за огрев, но со месеци чекаа да ги добијат и се сомневаа дека можеби се работи за некоја измама, па беа загрижени што ќе се случи со нивните средства.