Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

113

Месечно зголемување на просечната каматна стапка на вкупните депозити, при што во август таа изнесува 1,55%.

Просечната каматна стапка на вкупните кредити е непроменета на месечно ниво и изнесува 5,49%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2023/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2023_avgust_mk.pdf.