Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

15

Годишен раст на просечната каматна стапка на вкупните депозити од 0,76 п.п., при што во февруари таа изнесува 1,76 п.п.

Просечната каматна стапка на вкупните кредити бележи годишен раст од 0,52 п.п. и изнесува 5,52 п.п.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2024/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2024_fevruari_mk.pdf