Позначајни движења кај останатите финансиски институции (ОФИ): четврт квартал на 2023 година

19

Во четвртиот квартал на 2023 година, вкупните средства на останатите финансиски институции изнесуваат 210.604 милиони денари, што претставува квартално зголемување од 9.295 милиони денари. Останатите финансиски институции учествуваат со 19,6% во средствата на финансиските институции. Анализирано по потсектори, најголемо учество во вкупните средства на ОФИ имаат пензиските фондови со 65,9%, а по нив следуваат осигурителните друштва со учество од 16,3%.

Најголемиот дел од средствата на ОФИ се вложувања во должнички и сопственички хартии од вредност (учество од 52,2% и 25,5%, соодветно), а на страната на обврските, најголемиот дел се однесува на техничките резерви на осигурување  и капиталните сметки (учество од 56,1% и 34,6%, соодветно).

Најновото соопштение за позначајните движења кај ОФИ е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/OFI/2023/Soopstenie_za_pecat_OFI_Q4_2023_mk.pdf