Превенција и високо ниво на свест при користење на Интернетот во деловната комуникација

59

ispraka mail

Превенцијата и високото ниво на свест при користење на Интернет мрежата во деловната комуникација е најдобриот начин за борба против компјутерскиот криминал, соопштуваат од Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи.

Овој сектор регистрираше зголемен број на пријави и информации за сомненија за сторени кривични дела од областа на Интернет измамите, каде најчесто жртви се физички и правни лица од земјава.

“Измамите најчесто се вршат така што мејл адресата со која комуницира македонскиот правен субјект со своите соработници од земјава и странство, а преку која се договараат деловни зделки и уплати на парични средства е злоупотребена, односно мејл адресата и лозинката се украдени, при што содржината на истата е под контрола на измамниците. Односно, откако измамниците пристапиле до мејл адресата, истите тајно ја надгледуваат мејл коресподенцијата и на тој начин имаат увид во деловни соработки и договори. Ова мониторирање на мејл комуникација се врши до моментот кога ќе се оствари договор со бизнис соработникот за уплата по основ на фактура или профактура за конкретна услуга. Во тој момент од страна на измамниците кои имаат целосен пристап на мејл адреса се врши измена, односно се фалсификуваат банкарските податоци на испратената фактура со цел истата од страна на жртвата да се уплати во друга банка на лажна сметка. Најчесто, овие лажни сметки се отворени во различни држави на светот и наменски се користат од страна на измамниците за вршење на ваков вид злоупотреби“, стои во соопштението.

Поради комплексниот начин на истрага која ги вклучува меѓународните организации за полициска соработка и различните законски регулативи во државите каде се одлеваат “украдените“ парични средства, најдобриот начин за борба против овој вид на криминал е превенцијата и високото ниво на свест при користење на интернет мрежата во деловната комуникација. Односно, од досегашната пракса со ваков вид на случаи, Одделението за истраги на компјутерски криминал при Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика ги дава следните совети: мејл адресите кои правните субјекти ги употребуваат за деловна соработка да се користат максимално професионално и од страна на ограничен број вработени во фирмата; корисничките лозинки на мејл адресите да содржат комплексни карактери и истите да се менуваат на одреден временски период; доколку е возможно, за деловни потреби да се избегнува користење на комерцијални мејл сервиси, а истите да се заменат со професионални ИТ фирми кои нудат вакви услуги и гаранции за квалитет на истите; задолжително да се прави телефонска или друг вид на потврда со деловниот соработник за договорените фактури/профактури, особено ако се воочи измена во банкарските податоци каде треба да се уплатат паричните средства; сомненијата за измами во истиот момент да се пријават до одговорните во Банката каде правниот субјект е клиент како би можело навремено да се превенира во извршувањето (процесирањето) на трансакцијата.

Пријавите или информациите за постоење на сомненија за овој вид измами да се пријават до Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР, односно до сите Отсеци за компјутерски криминал на регионално ниво (СВР Скопје, СВР Велес, СВР Штип, СВР Струмица, СВР Битола, СВР Охрид, СВР Тетово и СВР Куманово).